Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Ciekawostki o człowieku.


Ile kości ma dorosły człowiek?

N = 873

Brak wykresu dla pytania:


206
Zaraz po uro­dze­niu człowiek posiada ponad 270 od­dziel­nych kości. Jednak podczas do­ra­sta­nia wiele z nich się łączy (w czaszce, w krę­go­słu­pie­). Osta­tecz­nie prowadzi to do liczby 206 od­dziel­nych kości u osoby do­ro­słej.


Ile wynosi prawidłowy poziom cholesterolu?

N = 868

Brak wykresu dla pytania:


do 200 mg/dl
Normy cholesterolu całkowitego określają jego maksymalny prawidłowy poziom w wysokości 180-200 mg/dl. Wynik pomiędzy 200-239 mg/dl opisuje się jako poziom podwyższony, natomiast przekraczający 240 mg/dl – jako wysoki.


Jaki jest najdłuższy ludzki mięsień?

N = 865

Brak wykresu dla pytania:


MIĘSIEŃ KRAWIECKI
Naj­więk­szym mięśniem jest mięsień po­ślad­ko­wy wielki i mięsień naj­szer­szy grzbietu (jest to po­moc­ni­czy narząd wy­de­cho­wy­). Naj­dłuż­szym mięśniem jest mięsień kra­wiec­ki. (Biegnie od biodra po stronie ze­wnętrz­nej aż do kolana.) Naj­cięż­szy mięsień to czwo­ro­gło­wy uda, a naj­krót­szym mięśniem czło­wie­ka jest mięsień po­ru­sza­ją­cy strze­miącz­ko w uchu.


Niedobór żelaza w organizmie może powodować:

N = 867

Brak wykresu dla pytania:


WYPADANIE WŁOSÓW
Oto lista najczęstszych objawów niedoboru żelaza:

Ograniczenie wzrostu, ogólne osłabienie organizmu.
Depresja, melancholia, osłabienie umysłowe, trudności zzapamiętywaniem.
Bóle głowy, utrudnione oddychanie, palpitacje serca.
Wypadanie włosów, łamliwość paznokci, siniaki.
Osłabienie odporności, częste krwawienie znosa, bladość skóry.
Owrzodzenie języka, atakże błony śluzowej jamy ustnej.
Nieregularne miesiączki lub całkowity ich zanik.
Neurastenia, dolegliwości oskrzelowe, astma.
Łaknienie spaczone, czyli apetyt naprodukty nieutożsamiane ztradycyjnymi pokarmami, np.krochmal, tynk, papier czyplastelina

Jak nazywają się naczynia odżywiające mięsień sercowy?

N = 858

Brak wykresu dla pytania:


TĘTNICE WIEŃCOWE
Zadaniem tętnic wień­co­wych jest do­pro­wa­dza­nie krwi bogatej w tlen i sub­stan­cje odżywcze do komórek serca oraz od­pro­wa­dza­nie z nich dwu­tlen­ku węgla i ubocz­nych pro­duk­tów me­ta­bo­li­zmu.


Z ilu opon mózgowych składa się mózg?

N = 859

Brak wykresu dla pytania:


3
Mózg i rdzeń kręgowy otaczają 3 łącznotkankowe błony zwaneoponami. Od zewnątrz znajduje sięopona twarda, dalejpajęczynówkaiopona miękka.


Jaki jest największy gruczoł w organizmie człowieka?

N = 853

Brak wykresu dla pytania:


WĄTROBA
Jest naj­więk­szym gru­czo­łem i naj­więk­szym we­wnętrz­nym narządem w ciele ludzkim. Ważąca ok, 1.5 kg, odgrywa główną rolę w wielu róż­no­rod­nych prze­mia­nach che­micz­nych za­cho­dzą­cych w or­ga­ni­zmie.


Jakie jest prawidłowe optymalne ciśnienie krwi?

N = 852

Brak wykresu dla pytania:


160/90


Która choroba jest nieuleczalna po wystąpieniu objawów?

N = 854

Brak wykresu dla pytania:

WŚCIEKLIZNA
Szczepionka oraz antytoksyna podana przed rozwinięciem choroby w większości przypadków pozwalają jej uniknąć. Lekarze są jednak bezsilni, jeśli choroba się rozwinie i wystąpią pierwsze objawy. Do tej pory wściekliznę przeżyła tylko jedna osoba.


Która grupa krwi najrzadziej występuje?

N = 851

Brak wykresu dla pytania:


AB-
AB jest naj­rzad­szą spośród grup układu AB0, a Rh- jest zawsze mniej liczne niż Rh+. W za­chod­niej Europie jedynie 1% po­pu­la­cji ma krew AB-. Na dalekim wscho­dzie Rh- wy­stę­pu­je bardzo rzadko, dlatego w Japonii jedynie 0,05% ludzi ma krew grupy AB-.


Który mięsień wykonuje pracę przy zginaniu kończyny górnej?

N = 852

Brak wykresu dla pytania:


BICEPS MIĘSIEŃ DWUGŁOWY
Przy zginaniu kończyny górnej na­stę­pu­je skurcz bicepsa. Biceps jest mięśniem dwu­gło­wym ra­mie­nia.


Ile par chromosomów posiada człowiek?

N = 854

Brak wykresu dla pytania:


23
Zwyczajny człowiek posiada 23 pary chromosomów, co daje razem 46. Dwa chromosomy mają związek z płcią. Kobieta posiada chromosomy X, a mężczyzna jeden Y i jeden X. Kobiety nie posiadają chromosomu Y.


Ile powinien wynosić prawidłowy poziom cukru we krwi?

N = 847

Brak wykresu dla pytania:


60-100 mg/dl
U osób dorosłych glukoza na czczo powinna mieścić się w normie, która wynosi poniżej 100 mg/dl, glikemia poposiłkowa powinna wynosić poniżej 140 mg/dl. Jest to prawidłowy poziom cukru we krwi.


Ile zębów mają zazwyczaj dorośli ludzie?

N = 855

Brak wykresu dla pytania:


32
Ludzie mają za­zwy­czaj 32 zęby stałe. Po każdej stronie każdej ze szczęk mamy dwa sie­ka­cze, kieł, dwa przed­trzo­now­ce i trzy zęby trzo­no­we. U części ludzi "ósemki" nie wy­rzy­na­ją się z dziąseł lub nawet w ogóle się nie tworzą. Bardzo rzadko bywa też, że wy­ra­sta­ją zęby nad­mia­ro­we - "dzie­wiąt­ki­", "dzie­siąt­ki­", a nawet "je­de­nast­ki­".


Stan nieprzytomności to efekt wyłączenia czego w organizmie?

N = 852

Brak wykresu dla pytania:


KORY MÓZGOWEJ
Nieprzytomność, utrata przytomności, stan zaburzenia czynności układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenia kory mózgowej. Jest to stan zagrożenia życia, mimo, że oddychanie oraz krążenie mogą być utrzymane i bez względu na wywołujące ten stan przyczynę.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 857


Jakie masz wykształcenie?

N = 853


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

N = 856


Wybierz płeć:

N = 857

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 854

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 858