Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Zwiedzamy świat.


W którym roku powstała Statua Wolności?

N = 670

Brak wykresu dla pytania:


W 1884 R.
Powstała w 1884 roku. Jej ofi­cjal­na nazwa to "Wolność Opro­mie­nia­ją­ca Świat". Była darem od narodu fran­cu­skie­go, upa­mięt­nia­ją­cym walkę o nie­pod­le­głość USA. Za­pro­jek­to­wał ją Friderik August Bar­thol­di.


Co dosłownie oznacza "Notre Dame"?

N = 668

Brak wykresu dla pytania:


NASZA PANI
Notre Dame (Nasza Pani) to po­pu­lar­ny we Francji tytuł Maryi. Jest ona patronką wielu świątyń, w tym katedry Notre Dame w Phnom Penh, katedry Notre Dame w Algierze oraz kościoła Notre Dame w Nowym Jorku.


Które duże miasto leży w cieniu Góry Stołowej?

N = 664

Brak wykresu dla pytania:


KAPSZTAD
Cen­tral­na część Kapsz­ta­du nosi nazwę Misy (Bowl). Jest otoczona wysokimi na 1,000 m klifami Góry Sto­ło­we­j, oraz uzepł­nia­ją­cy­mi ją stokami gór znanych jako Góra Diabła i Głowa Lwa. To nie­ty­po­we usy­tu­owa­nie po­wo­du­je, że miasto ma nie­ty­po­wy mi­kro­kli­mat.


Gdzie znajduje się słynny stadion zwany Ptasim Gniazdem?

N = 664

Brak wykresu dla pytania:


W PEKINIE
Stadion Narodowy w Pekinie został otwarty w roku 2008 przez Olim­pia­dą Letnią, na którą został zbu­do­wa­ny. Stadion nazwano Ptasim Gniazdem ze względu na jego wygląd. W Chinach ptasie gniazdo ma jednak do­dat­ko­wą sym­bo­li­kę - ptasie gniazdo to drogie i wy­kwint­ne danie, mające do­bro­czyn­ne dzia­ła­nie.


Gdzie znajduje się słynny posąg upadłego anioła?

N = 664

Brak wykresu dla pytania:


W MADRYCIE
Powstała w roku 1922 Fontanna Upadłego Anioła au­tor­stwa Ricardo Bellvera to jedyny po­wszech­nie znany pomnik Lu­cy­fe­ra. Znajduje się ona w Parku Retiro w Ma­dry­cie.


Czym jest Taj Mahal?

N = 665

Brak wykresu dla pytania:


MAUZOLEUM
Taj Mahal zostało zbu­do­wa­ne przez szacha Jahana ku czci jego ulu­bio­nej żony, Arjumand Banu, znanej jako Mumtaz Mahal (wy­bran­ka w pałacu). Choć Taj Mahal znane jest głównie z białego budynku mau­zo­leu­m, to w rze­czy­wi­sto­ści jest on jedynie częścią dużego kom­plek­su za­bu­do­wań.


Czyje głowy leżą na Górze Nemrut, która jest znaną atrakcją turystyczną Turcji?

N = 660

Brak wykresu dla pytania:


RÓŻNYCH GRECKICH I IRAŃSKICH BOGÓW
Góra Nemrut ma wysokość 2134 m i znajduje się w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Turcji. Nie­opo­dal jej wierz­choł­ka znajduje się gro­bo­wiec króla Kom­ma­ge­ny Antiocha I. Gro­bo­wiec otaczają posągi bóstw greckich i irań­ski­ch, z których więk­szość została uszko­dzo­na poprzez strą­ce­nie głowy.


Gdzie znajduje się słynna Kryształowa Jaskinia?

N = 663

Brak wykresu dla pytania:


W MEKSYKU
Jaskinię nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Naica odkryli górnicy pra­cu­ją­cy nad po­więk­sze­niem kopalni w roku 2000. Była wtedy cał­ko­wi­cie wy­peł­nio­na wodą, która została wy­pom­po­wa­na w trakcie prac gór­ni­czych. Dzięki temu jaskinia stała się do­stęp­na, choć panująca tam bardzo wysoka tem­pe­ra­tu­ra unie­moż­li­wia swobodne zwie­dza­nie. Nie­ste­ty, usu­nię­cie wody za­po­cząt­ko­wa­ło także powolne nisz­cze­nie krysz­ta­łów pod wpływem po­wie­trza.


Gdzie leży pustynia znana z wystających z piasku licznych wieżyczek?

N = 662

Brak wykresu dla pytania:


W AUSTRALII
Do­kład­nie w Parku Na­ro­do­wym Nambung, w za­chod­niej Au­stra­lii. Te wie­życz­ki to wapienne formacje skalne. Naukowcy nie są pewni, jak one powstały - istnieją na ten temat trzy hi­po­te­zy.


Które miasto wśród Polaków w średniowieczu było znane jako Carogród?

N = 660

Brak wykresu dla pytania:


KONSTANTYNOPOL
Nazwa "ca­ro­gró­d" dotarła do nas poprzez wy­znaw­ców pra­wo­sła­wia, wśród których pojawiła się jako kalka grec­kie­go "miasto ce­sar­skie" (tereny Grecji znaj­do­wa­ły się wśród ziem ce­sar­stwa­). Do dziś termin ten sto­so­wa­ny bywa w Buł­ga­rii, podczas gdy w Rosji stał się ar­cha­izmem.


W którym mieście odbywa się co roku w marcu "Święto Ognia"?

N = 657

Brak wykresu dla pytania:


WALENCJA (HISZPANIA)
Święto Ognia (hiszp. Fallas de Valencia lub Fiesta de Las Fallas) – hisz­pań­skie święto o cha­rak­te­rze fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją­ce się co roku w marcu w Wa­len­cji.


Gdzie zrobiono to zdjęcie?

N = 659

Brak wykresu dla pytania:


W ST. LOUIS
Gateway Arch to wysoki na 192 metry pomnik w St. Louis, który upa­mięt­nia eks­pan­sję Stanów Zjed­no­czo­nych na zachód kon­ty­nen­tu. Ten naj­wyż­szy na świecie łuk jest symbolem St. Louis i naj­wyż­szym po­mni­kiem w Stanach Zjed­no­czo­nych.


Gdzie znajduje się widoczny na fotografii Pałac Sanssouci ?

N = 656

Brak wykresu dla pytania:


W POCZDAMIE
Ten wy­bu­do­wa­ny na po­le­ce­nie króla Prus Fry­de­ry­ka II pałac znajduje się w Pocz­da­mie. Po polsku jego nazwa brzmi bez zmar­twie­ń".


W którym mieście stacje metra przypominają naturalne jaskinie?

N = 658

Brak wykresu dla pytania:


W SZTOKHOLMIE
Wiele stacji sztok­holm­skie­go metra za­pro­jek­to­wa­no w duchu ar­chi­tek­tu­ry or­ga­nicz­ne­j, kształ­to­wa­nej w analogii do natury. Można tam znaleźć nagie skały w swej na­tu­ral­nej formie. Przy budowie stacji wy­ko­rzy­sta­no wiele ist­nie­ją­cych wcze­śniej jaskiń.


Na której greckiej wyspie znajduje się ta słynna Zatoka Wraku?

N = 660

Brak wykresu dla pytania:


NA ZAKYNTHOS
Zatoka nazwana została od leżącego na plaży wraku MV Pa­na­gio­ti­s, staku prze­myt­ni­ków. Osiadł on na plaży w roku 1980, praw­do­po­dob­nie wraz z nie­le­gal­nym ła­dun­kiem pa­pie­ro­sów. Według po­pu­lar­nej opo­wie­ści, ładunek prze­chwy­ci­li miesz­kań­cy wyspy, co po­skut­ko­wa­ło dra­ma­tycz­nym spadkiem sprze­da­ży wyrobów ty­to­nio­wych na Za­kyn­thos przez następne cztery lata.


Powyższy budynek stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli europejskiego państwa.
Jakiego?

N = 656

Brak wykresu dla pytania:


ŁOTWY
Dom Bractwa Czar­no­gło­wych w Rydze to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych symboli Rygi. To tu pod­pi­sa­no wiosną 1921 r. traktat ryski- pokój między Polską a Rosją i Ukrainą.


Gdzie znajduje się ta znana spiralna galeria?

N = 655

Brak wykresu dla pytania:


W NOWYM JORKU
Za­pro­je­ko­wa­ny przez Franka LLoyda Wrighta cy­lin­drycz­ny budynek Muzeum Gug­gen­he­ima to jedna z ikon ar­chi­tek­tu­ry XX wieku. Spiralna galeria ciągnie się od poziomu gruntu do sufitu, a wzdłuż niej eks­po­no­wa­ne są dzieła sztuki.W NOWYM JORKU
Za­pro­je­ko­wa­ny przez Franka LLoyda Wrighta cy­lin­drycz­ny budynek Muzeum Gug­gen­he­ima to jedna z ikon ar­chi­tek­tu­ry XX wieku. Spiralna galeria ciągnie się od poziomu gruntu do sufitu, a wzdłuż niej eks­po­no­wa­ne są dzieła sztuki.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 659


Jakie masz wykształcenie?

N = 658


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

N = 659


Wybierz płeć:

N = 659

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 660

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 660