Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo

Nazwa badania: Kultura i sztuka.


Na jakim instrumencie Jan Sebastian Bach nie skomponował ani jednego utworu:

N = 1003

Brak wykresu dla pytania:


FORTEPIAN
J S Ba­ch-nie­miec­ki kom­po­zy­tor i or­ga­ni­sta z epoki ba­ro­ku­,na­pi­sał ponad 1000 utworów Pisał utwory na organy i kla­we­sy­n, kom­po­no­wał fugi, muzykę chóralną oraz ka­me­ral­ną ale nie skom­po­no­wał na for­te­pian ani jednego utworu.W latach 1730-ych Bach zapoznał się z jednym z for­te­pia­nów kon­struk­cji Sil­ber­man­na, lecz poddał ten in­stru­ment dru­zgo­cą­cej krytyce.


Co zrzesza amerykańska liga bluszczowa (Ivy League)?

N = 1000

Brak wykresu dla pytania:


UNIWERSYTETY
Liga blusz­czo­wa (nazwa od bluszczu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla starych bu­dyn­kó­w) zrzesza osiem eli­tar­nych uczelni za­ło­żo­nych w więk­szo­ści w czasach ko­lo­nial­nych. Powstała w roku 1954 jako liga spor­to­wa. Dziś ry­wa­li­za­cja rozciąga się na więk­szość dziedzin życia aka­de­mic­kie­go.


Która kobieta jako pierwsza otrzymała Nagrodę Nobla?

N = 994

Brak wykresu dla pytania:


MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Na początku kariery naukowej Maria badała zjawiska związane z ma­gne­ty­zmem. To podczas tych badań poznała przy­szłe­go męża, Pierre'a Curie.


Kto, według Biblii, był drugim mężczyzną na świecie?

N = 996

Brak wykresu dla pytania:


KAIN
Zgodnie z Księgą Rodzaju, Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Kain zabił swojego młod­sze­go brata, roz­złosz­czo­ny tym, że to ofiara Abla została przyjęta przez Boga


Który znany malarz ma imię jak nazwa państwa?

N = 993

Brak wykresu dla pytania:


DALI
El Salvador to naj­mniej­sze i naj­gę­ściej za­lud­nio­ne państwo Ameryki Środ­ko­wej. Nazwa do­słow­nie znaczy "Zba­wi­cie­l" i pochodzi od stolicy państwa San Salvador ("Święty Zba­wi­cie­l")


Ile klawiszy ma typowy współczesny fortepian?

N = 991

Brak wykresu dla pytania:


88
Roz­pię­tość 7 i ¼ oktawy jest stan­dar­dem dla współ­cze­snych for­te­pia­nó­w, podobnie jak i pianin. Większą roz­pię­tość skali po­sia­da­ją jedynie organy (do 10 oktaw – tyle roz­róż­nia słuch ludzki).


Jak nazywał się mityczny pies Odyseusza?

N = 990

Brak wykresu dla pytania:


ARGOS
Pies Ody­se­usza, Argos, jest symbolem psiej wier­no­ści. Roz­po­znał swojego pana, kiedy ten powrócił do domu po 20 latach (10 lat wojny tro­jań­skiej i 10 lat tu­łacz­ki­), mimo że był on prze­mie­nio­ny przez Atenę w żebraka - po czym zdechł.


W jakim kraju typowo używa się metalowych pałeczek do jedzenia?

N = 992

Brak wykresu dla pytania:


W KOREI
Kultury Da­le­kie­go Wschodu różnią się kuchnią i używają różnych pa­łe­czek. W Korei używa się pałeczek me­ta­lo­wy­ch, którym to­wa­rzy­szy łyżka. Poza róż­ni­ca­mi w uten­sy­lia­ch, istnieją również inne etykiety ich uży­wa­nia.


Jak nazywa się egipska kocia bogin
i?

N = 988

Brak wykresu dla pytania:


BASTET
Bastet z głową kota była boginią ra­do­ści­,tań­ca, muzyki, rodziny i miłości. Często ze ska­ra­be­uszem na głowie, który był symbolem wscho­dzą­ce­go słońca, krzyżem Ankh – symbolem życia – i sistrum – ude­rza­nym in­stru­men­tem mu­zycz­ny­m, który był jej atry­bu­tem władzy.


Jak brzmi tytuł pierwszej księgi Biblii?

N = 988

Brak wykresu dla pytania:


KSIĘGA RODZAJU
Dokładna data po­wsta­nia Księgi Rodzaju nie jest znana, więk­szość badaczy przyj­mu­je jednak, iż powstała ona w VI wieku p.n.e, tuż przed, lub w trakcie niewoli ba­bi­loń­skiej.


Jak nazywa się znany paryski uniwersytet?

N = 989

Brak wykresu dla pytania:


SORBONA
W roku 1158 założono Uni­wer­sy­tet Paryski. Sto lat później, w 1257, Robert de Sorbon założył College de Sorbon jako miejsce spotkań fa­kul­te­tu teo­lo­gii. Nie odgrywał on na uczelni do­mi­nu­ją­cej roli, jednak jego nazwa przyjęła się dla całości.


Z jakiej mitologii wywodzą się wampiry?

N = 988

Brak wykresu dla pytania:


SŁOWIAŃSKIEJ
Wampir to fan­ta­stycz­na istota, która po raz pierwszy pojawiła się w mi­to­lo­gii sło­wiań­skie­j, żywiąca się ludzką krwią, prawie nie­śmier­tel­na, o ludzkiej postaci i cha­rak­te­ry­stycz­nych wy­dłu­żo­nych kłach. Wampirom przy­pi­sy­wa­ne są liczne zdol­no­ści pa­ra­nor­mal­ne, m.in. re­ge­ne­ra­cja, hipnoza, wy­czu­lo­ny słuch, nie­zwy­kła prędkość oraz ogromna siła. Żyją tylko w nocy gdyż światło słońca jest dla nich za­bój­cze.


Co było używane jako jednostka masy w czasach antycznych?

N = 987

Brak wykresu dla pytania:


NASIONO Z CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO
Chleb świę­to­jań­ski to nazwa strąku sza­rań­czy­na (ka­ro­bu­), drzewa z rodziny bo­bo­wa­tych ro­sną­ce­go w regionie śród­ziem­no­mor­skim. W sta­ro­żyt­no­ści wie­rzo­no, że nasiona zwane po grecku keration mają zawsze tę samą wagę (czemu dzi­siej­sze badania za­prze­cza­ją) i używano ich jako od­waż­ni­ków dla nie­wiel­kich wag. Jed­nost­ka ta funk­cjo­nu­je z po­wo­dze­niem do dziś i znana jest pod nazwą karat.


Wliczając Franciszka, ilu do tej pory było papieży?

N = 982

Brak wykresu dla pytania:


266
Co roku Kuria Rzymska pu­bli­ku­je listę wszyst­kich papieży. Nie są oni jednak po­nu­me­ro­wa­ni ze względu na za­mie­sza­nie w je­de­na­stym wieku, kiedy pojawiło się kilku papieży naraz.


Która z podanych sztuk walki pochodzi z Korei?

N = 985

Brak wykresu dla pytania:


TAEKWONDO
Tra­dy­cyj­ne te­akwon­do zostało stwo­rzo­ne w latach 50-tych i 60-tych w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skich siłach zbroj­nych oraz kilku cy­wil­nych or­ga­ni­za­cjach. Na­zew­nic­two i sym­bo­li­ka używana w ta­ekwon­do często odnosi się do ele­men­tów ko­re­ań­skiej hi­sto­rii, kultury i fi­lo­zo­fii re­li­gij­nej.


Ile gwiazd znajduje się na Hollywoodzkiej Alei Sław (Walk of Fame)?

N = 984

Brak wykresu dla pytania:


2500
Według danych z 27 lipca 2012 roku na Alei znajdują się 2474 gwiazdy. Umiesz­czo­ne są w od­le­gło­ści 6 stóp (1,8 m) od siebie, a cała Aleja ma 1,3 mili (2,1 km) dłu­go­ści. Każdego roku dodawane jest około 20 nowych gwiazd.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 983


Jakie masz wykształcenie?

N = 984


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa? 

N = 985


Wybierz płeć:

N = 982

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 989

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 990