Opis raportu - Warsaw Watch - edycja 1 - czas wolny

Ostatni rok był dla respondentów biorących udział w badaniu Students Watch bardzo zapracowany. Ponad połowa respondentów wskazała, że ich ilość wolnego czasu w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się w porównaniu, zaś co czwarta osoba wskazywała, że jej ilość wolnego czasu się zwiększyła. Co więcej aż 34% osób wybrało odpowiedzi wskazujące na niewystarczającą ilość wolnego czasu w stosunku do czasu poświęcanego na obowiązki.

Gdyby respondenci mieli więcej czasu, częściej spotykaliby się z przyjaciółmi, uprawiali sport i uczęszczali na różnego rodzaju kursy. W tej kwestii ujawniły się pewne różnice związane z płcią. Kobiety częściej od mężczyzn spotykałyby się ze znajomymi, czytały książki i chodziły do kina a mężczyźni uprawialiby częściej sport i rozwijali zainteresowania.

Students Watch zapytał badanych jakie aktywności wykonywaliby częściej gdyby mieli więcej pieniędzy, najczęściej wymienianymi były: rozwijanie zainteresowani, chodzenie do kina oraz własny rozwój. Kobiety częściej by chodziły do teatru i poświęcały czas na naukę dodatkową a mężczyźni częściej rozwijaliby zainteresowania.

Agnieszka Witkowska - kierownik projektu Warsaw Watch ze strony Instytutu Socjologii UW

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-11 kwietnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 524 mieszkańców Warszawy i okolic w wieku 18-44. Do danych z próby zastosowano wagi analityczne korygujące łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania w miejscowościach respondentów. Operatem losowania byli mieszkańcy Warszawy i okolic w wieku 18-44. zarejestrowani w panelu internetowym StudentsWatch.pl

Łącznie wysłano 2000 zaproszeń do badania, na które odpowiedziało 524 panelistów StudentsWatch.pl - response rate wyniósł 26.2% Kwestionariusz wywiadu składał się z 34 pytań i został opracowany wspólnie przez Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych Chi kwadrat i StudentsWatch sp. z o.o.

Zobacz Pełny raport Pobierz raport

Zobacz inne raporty